Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens (teksten, foto′s, grafisch materiaal en downloads) zijn eigendom van DME Media (DME) en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van DME, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.